Hiện tại đang có các chương trình đề cử tình bang CANADA (PNP) nào?

Với hơn 80 nhánh nhập cư PNP, việc theo dõi các Chương trình đề cử tỉnh bang Canada (PNP) nào đang được mở có thể khá khó khăn. Đây là lý do tại sao chúng tôi cung cấp cho bạn các bảng tóm tắt này, nó sẽ thông báo cho bạn về trạng thái hiện tại của tất cả các nhánh PNP.
Mỗi tỉnh/ hạt có các tiêu chí lựa chọn cụ thể cho từng nhánh của mình, để chọn được ứng cử viên thích hợp để đăng ký đề cử. Ứng cử viên có đề cử cấp tỉnh sẽ được phép nộp đơn vào chính phủ liên bang và trở thành cư dân thường trú của Canada. Nếu một ứng viên nằm trong nhóm Express Entry, họ sẽ nhận được thêm 600 điểm, tự khắc họ sẽ được nhận lời mời đăng ký thường trú trong lần rút thăm tiếp theo.
Tin tức mới nhất về PNP:

 • Ngày 07 tháng 04: British Columbia đã mời 147 ứng viên Tech Pilot nộp đơn vào BC PNP, theo diện Express Entry và Skills Immigration (Định cư diện Tay nghề).
 • Ngày 06 tháng 04: British Columbia đã mời 18 ứng cử viên nộp đơn vào BC PNP,  theo nhánh Entrepreneur Immigration – Regional Pilot (Định cư diện Doanh nhân – Thí điểm khu vực).
 • Ngày 06 tháng 04: Alberta đã mời 136 ứng cử viên tham gia cuộc rút thăm cho nhánh Alberta Express Entry vào ngày 18 tháng 03 năm 2020.
 • Ngày 30 tháng 03: British Columbia đã mời 311 ứng viên nộp đơn vào BC PNP, theo diện Express Entry và Skills Immigration (Định cư diện Tay nghề).
 • 26 tháng 03: Manitoba đã mời 226 ứng viên (bao gồm 29 Express Entry) nộp đơn vào MPNP, theo diện Skilled Workers (Công nhân lành nghề) ở Manitoba, Công nhân lành nghề ở nước ngoài (Skilled Workers Overseas) và các nhánh Giáo dục Quốc tế (International Education).
 • Ngày 26 tháng 03: Saskatchewan đã mời 205 ứng viên nộp đơn vào SINP, theo nhánh Công nhân lành nghề quốc tế cần thiết (International Skilled Worker In-Demand).
 • 26 tháng 03: Alberta đã mời 100 ứng cử viên tham gia vào cuộc rút thăm Alberta Express Entry vào ngày 4 tháng 3 năm 2020.
 • 17 tháng 03: British Columbia đã mời 87 ứng viên Tech Pilot nộp đơn vào BC PNP, theo diện Express Entry và Skills Immigration (Định cư diện Tay nghề).
 • Ngày 10 tháng 03: British Columbia đã mời 332 ứng viên nộp đơn vào BC PNP, theo diện Express Entry và Skills Immigration (Định cư diện Tay nghề).
 • Ngày 05 tháng 03: Saskatchewan đã mời 73 ứng viên nộp đơn vào SINP, theo nhánh Doanh nhân (Entrepreneur).
 • Ngày 03 tháng 03: British Columbia đã mời 80 ứng viên Tech Pilot nộp đơn vào BC PNP, theo diện Express Entry và Skills Immigration (Định cư diện Tay nghề).
 • 03 tháng 03: Ontario đã mở Employer Job Offer (Lời mời làm việc từ Chủ lao động): Nhánh Sinh viên quốc tế và Lao động nước ngoài, và đóng cửa vài giờ sau đó.

Chương trình đề cử tỉnh bang Canada ở tỉnh Ontario – Ontario Immigrant Nominee Program (OINP)

TCF Canada (chứng chỉ tiếng Pháp) hiện đã được OINP phê duyệt là bài kiểm tra ngôn ngữ, sau khi được IRCC chấp thuận.

Nhánh Yêu cầu lời mời công việc Phù hợp với Express Entry Cập nhật mới nhất Trạng thái hiện tại
Hạng mục: Human Capital (Vốn nhân lực)
French- Speaking Skilled Worker (Công nhân lành nghề nói tiếng Pháp)  Không  Có Ngày 09 tháng 01 năm 2020: 242 lời mời được cấp.
Hướng dẫn nộp hồ sơ mới nhất từ ngày 08 tháng 07 năm 2019.
 Mở
Human Capital Priorities (Ưu tiên Nguồn nhân lực)  Không  Có Ngày 13 tháng 02 năm 2020: 486 lời mời được cấp với số điểm CRS trong khoảng từ 46-471 điểm trong một cuộc rút thăm. Mã NOC được chọn là: 0111, 0114, 0124, 0601, 0621, 0651, 1111, 1114, 1122, 3012
Ngày 11 tháng 07 năm 2019: OINP sẽ bắt đầu nhắm đến In-Demand Occupations (Nghề nghiệp có nhu cầu lao động) trong lĩnh vực Công nghệ, bao gồm các mã NOC 2173, 2174, 2147, 2175, 2172, 0213.
Hướng dẫn nộp hồ sơ mới nhất từ ngày 08 tháng 07 năm 2019.
 Mở
Skilled Trades (Nghề cần kỹ năng)  Không  Có Ngày 11 tháng 12 năm 2019: 667 lời mời được cấp với điểm CRS trong khoảng từ 410 đến 479 điểm.
Hướng dẫn nộp hồ sơ mới nhất từ ngày 08 tháng 07 năm 2019.
 Mở
Masters Graduate (Tốt nghiệp bậc Thạc sĩ)  Không  Không Ngày 30 tháng 4 năm 2019: Đã mở cho 667 hồ sơ và nhanh chóng đóng lại sau khi mở.
Hướng dẫn nộp hồ sơ mới nhất từ ngày 07 tháng 05 năm 2019
 Tạm ngừng
PhD Graduate (Tốt nghiệp bậc Tiến sĩ)  Không  Không Ngày 29 tháng 01 năm 2018: Nhánh được mở lại.
Hướng dẫn nộp hồ sơ mới nhất từ ngày 07 tháng 05 năm 2019.
 Mở
Hạng mục: Business (Kinh doanh)
Corporate (Đoàn thể)  Không  Không Ngày 08 tháng 07 năm 2019: Nhánh này đã bị đóng vĩnh viễn.  Đã đóng
Entrepreneur (Doanh nhân)  Không  Không Ngày 26 tháng 02 năm 2020: 20 lời mời được cấp với số điểm tối thiểu 136. Chỉ những người có Expressions of Interest (Thư bày tỏ nguyện vọng) được chấm điểm trước ngày 22 tháng 11 năm 2019 mới đủ điều kiện để được xem xét cho lần rút thăm này.
Hướng dẫn nộp hồ sơ mới nhất từ ngày 08 tháng 07 năm 2019.
 Mở
Hạng mục: Employer Job Offer (Lời mời làm việc từ Chủ lao động)
Foreign Worker (Công nhân nước ngoài)  Có  Không Ngày 03 tháng 03 năm 2020: Mở và đóng nhánh sau vài giờ.
Hướng dẫn nộp hồ sơ mới nhất từ ngày 08 tháng 07 năm 2019.
 Đã đóng
International Student (Học sinh quốc tế)  Có  Không Ngày 03 tháng 03 năm 2020: Mở và đóng nhánh sau vài giờ.
Hướng dẫn nộp hồ sơ mới nhất từ ngày 08 tháng 07 năm 2019.
 Đã đóng
In-Demand Skills (Kỹ năng có nhu cầu lao động)  Có  Không July 08, 2019: In-Demand Occupations List (Danh sách nghề nghiệp có nhu cầu lao động) của nhánh đã được cập nhật với 3 mã NOC mới.
Hướng dẫn nộp hồ sơ mới nhất từ ngày 08 tháng 07 năm 2019.
 Mở

Ontario PNP – Nominations (Đề cử) (2020)

Tính đến ngày 13 tháng 02 năm 2020, 1.163 đề cử đã được cấp trong phân bổ năm 2020.
Phân bổ của tỉnh cho năm 2020 hiện vẫn chưa được công bố.

Chương trình đề cử tỉnh bang Canada ở tỉnh British Columbia – British Columbia Provincial Nominee Program (BC PNP)

Vào ngày 26 tháng 06 năm 2018, BC PNP đã cập nhật các ngành nghề đủ điều kiện theo diện BC Tech Pilot (thí điểm Công nghệ) và các yêu cầu nâng cao về lời mời công việc (thời gian ít nhất một năm (365 ngày) và lời mời làm việc phải còn ít nhất 120 ngày vào thời điểm nộp hồ sơ).

Nhánh Yêu cầu lời mời làm việc Phù hợp với Express Entry Cập nhật mới nhất Trạng thái hiện tại
Hạng mục: Express Entry BC (EEBC)
Skilled Worker (Công nhân lành nghề)  Có  Có Ngày 07 tháng 04 năm 2020 Rút thăm Tech Pilot (thí điểm công nghệ): Điểm tối thiểu 85 điểm.
Hướng dẫn nộp hồ sơ mới nhất từ ngày 07 tháng 11 năm 2018.
 Mở
International Graduate
(Tốt nghiệp quốc tế)
 Có  Có Ngày 07 tháng 04 năm 2020 Rút thăm Tech Pilot (thí điểm công nghệ): Điểm tối thiểu 85 điểm.
Hướng dẫn nộp hồ sơ mới nhất từ ngày 07 tháng 11 năm 2018.
 Mở
International Post-Graduate (Sau tốt nghiệp quốc tế)  Không  Có Hướng dẫn nộp hồ sơ mới nhất từ ngày 07 tháng 11 năm 2018.  Mở
Healthcare Professional (Chăm sóc sức khoẻ chuyên nghiệp)  Có  Có Hướng dẫn nộp hồ sơ mới nhất từ ngày 07 tháng 11 năm 2018  Mở
Hạng mục: Skills Immigration (SI) (Định cư tay nghề)
Skilled Worker (Công nhân lành nghề)  Có  Không Ngày 07 tháng 04 năm 2020 Rút thăm Tech Pilot (thí điểm công nghệ): Điểm tối thiểu 85 điểm.
Hướng dẫn nộp hồ sơ mới nhất từ ngày 07 tháng 11 năm 2018.
 Mở
International Graduate (Tốt nghiệp quốc tế)  Có  Không Ngày 07 tháng 04 năm 2020 Rút thăm Tech Pilot (thí điểm công nghệ): Điểm tối thiểu 85 điểm.
Hướng dẫn nộp hồ sơ mới nhất từ ngày 07 tháng 11 năm 2018.
 Mở
International Post-Graduate (Sau tốt nghiệp quốc tế)  Không  Không Hướng dẫn nộp hồ sơ mới nhất từ ngày 07 tháng 11 năm 2018.  Mở
Healthcare Professional (Chăm sóc sức khoẻ chuyên nghiệp)  Có  Không Hướng dẫn nộp hồ sơ mới nhất từ ngày 07 tháng 11 năm 2018.  Mở
Entry Level and Semi-Skilled (Mới vào nghề và Tay nghề bậc trung)  Có  Không Rút thăm ngày 10 tháng 03 năm 2020: Điểm tối thiểu 83 điểm.
Hướng dẫn nộp hồ sơ mới nhất từ ngày 07 tháng 11 năm 2018.
 Mở
Hạng mục: Entrepreneur Immigration (Định cư doanh nhân)
Entrepreneur Immigration (Định cư doanh nhân)  Không  Không Ngày 04 tháng 02 năm 2020 Rút thăm: 14 lời mời, Điểm tối thiểu 115 điểm.
Ngày 29 tháng 01 năm 2020: Hai thay đổi đã được thực hiện, các ứng cử viên (i) sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ở cấp độ CLB4 và (ii) sẽ không được bao gồm cả key staff (nhân viên chủ chốt) nữa.
Hướng dẫn nộp hồ sơ mới nhất từ ngày 29 tháng 01 năm 2020.
 Mở
Entrepreneur Immigration Regional Pilot (Định cư doanh nhân khu vực thí điểm)  Không  Không Ngày 06 tháng 04 năm 2020 Rút thăm: 18 lời mời, Điểm tối thiểu 107 điểm.
Hướng dẫn nộp hồ sơ mới nhất từ ngày 29 tháng 01 năm 2020.
 Mở

Các chương trình đề cử tình bang Canada ở Quebec- Quebec Immigration Programs

Nhánh Yêu cầu lời mời công việc Phù hợp với Express Entry Cập nhật mới nhất Trạng thái hiện tại
Hạng mục: Permanent Workers (Lao động thường xuyên)
Skilled Worker Program (Arrima) (Chương trình công nhân lành nghề)  Không  Có Ngày 21 tháng 02 năm 2020: Rút thăm Arrima lần thứ 10 vào ngày 16 tháng 01 với 23 lời mời được cấp.  Mở
Programme de l’Expérience Québécoise (PEQ) – Québec Graduate (Chương trình định cư sau đại học)  Không  Không Ngày 14 tháng 11 năm 2019: Québec tuyên bố các điều kiện mới được đặt ra vào ngày 1 tháng 11 sẽ không còn được áp dụng và các điều kiện lựa chọn đã được áp dụng trước ngày 1 tháng 11 năm 2019 được thiết lập lại.
Ngày 01 tháng 11 năm 2019: Các yêu cầu mới về điều kiện đủ đã được ban hành và áp dụng cho tất cả các hồ sơ cho dù đã được gửi trước hoặc sau ngày 01 tháng 11 năm 2019:
– Các văn bằng Québec được chấp nhận là: Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ, DEC, DEP (hoặc DEP + ASP), ASP hoặc AEC.
– Chứng nhận hoặc bằng cấp phải được đưa vào List of Areas of Training (Danh sách các lĩnh vực đào tạo).
– Các ứng viên phải học toàn thời gian tại Québec trong tối thiểu 900 giờ, hoặc, nếu chứng thực hoặc bằng tốt nghiệp của họ đạt hơn 1.800 giờ học, họ phải sống ở Québec ít nhất một nửa thời gian của chương trình học .
– Đối với các chương trình học từ 900 đến 1.800 giờ, ứng viên phải có 6 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian tại Québec, có được sau chương trình học và trong lĩnh vực đào tạo của họ.
 Mở
Programme de l’Expérience Québécoise (PEQ) – Temporary Foreign Workers (Chương trình định cư cho lao động tạm thời nước ngoài)  Không  Không Ngày 14 tháng 11 năm 2019: Québec tuyên bố các điều kiện mới được đặt ra vào ngày 1 tháng 11 sẽ không còn được áp dụng và các điều kiện lựa chọn đã được áp dụng trước ngày 1 tháng 11 năm 2019 được thiết lập lại.
Ngày 01 tháng 11 năm 2019: Các yêu cầu mới về điều kiện đủ đã được ban hành và áp dụng cho tất cả các hồ sơ cho dù đã được gửi trước hoặc sau ngày 01 tháng 11 năm 2019:
– Có một công việc trong  List of Jobs in Demand (Danh sách công việc có nhu cầu lao động).
– Đối với các công việc thuộc Loại kỹ năng/ Cấp độ NOC 0, A hoặc B, có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 12 tháng trong suốt 24 tháng trước khi nộp hồ sơ.
– Đối với các công việc  thuộc Loại kỹ năng/ Cấp độ NOC C hoặc D, có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 18 tháng trong suốt 24 tháng trước khi nộp hồ sơ.
– Đối với các ngành nghề được quy định, tôn trọng các yêu cầu việc làm được quy định trong NOC và các điều kiện cụ thể trong lời mời làm việc.
 Mở
Hạng mục: Business People (Doanh nhân)
Investor Program (Chương trình đầu tư)  Không  Không Ngày 01 tháng 11 năm 2019: Việc tiếp nhận các hồ sơ lựa chọn cư dân thường trú đã bị đình chỉ cho đến ngày 01 tháng 07 năm 2020 để chương trình có thời gian được xem xét.  Đã đình chỉ
Entrepreneur Program (Chương trình doanh nhân)  Không  Không Ngày 01 tháng 11 năm 2019: Số lượng hồ sơ đăng ký tối đa trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2019 đến ngày 30 tháng 09 năm 2020 là 60. Ứng viên có trình độ trung cấp nâng cao về tiếng Pháp có thể nộp đơn vào bất kỳ lúc nào cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, ngay cả khi đã đạt giới hạn số lượng tiếp nhận hồ sơ.  Mở
Self-Employed Worker Program (Chương trình Người tự chủ)  Không  Không Ngày 01 tháng 11 năm 2019: Số lượng hồ sơ đăng ký tối đa trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2019 đến ngày 30 tháng 09 năm 2020 là 50. Ứng viên có trình độ trung cấp nâng cao về tiếng Pháp có thể nộp đơn vào bất kỳ lúc nào cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, ngay cả khi đã đạt giới hạn số lượng tiếp nhận hồ sơ.  Mở

Chương trình đề cử định cư Canada của tỉnh Alberta – Alberta Immigrant Nominee Program (AINP)

Nhánh Yêu cầu lời mời công việc Phù hợp với Express Entry Cập nhật mới nhất Trạng thái hiện tại
Alberta Express Entry  Không  Có Ngày 06 tháng 04 năm 2020: 136 ứng viên được mời với số điểm CRS tối thiểu là 300 trong ngày bốc thăm 18 tháng 03.  Mở
Alberta Opportunity Stream (AOS)  Có  Không Ngày 01 tháng 11 năm 2018: Yêu cầu thu nhập tối thiểu đã được dỡ bỏ.
Ngày 14 tháng 06 năm 2018: nhánh mới này hiện đang mở và thay thế các Nhánh trước đây là Employer-Driven (phụ thuộc nhà tuyển dụng) hoặc Strategic Recruitment (tuyển dụng chiến lược). Nếu nộp theo nhánh trước, hồ sơ vẫn được xử lý.
 Mở
Self-Employed Farmer (Nông dân tự làm chủ)  Không  Không Nhánh duy nhất còn lại sau những thay đổi dự kiến năm 2018.
Hướng dẫn nộp hồ sơ được cập nhật lần cuối vào tháng 05 năm 2014.
 Mở

Chương trình đề cử nhập cư Canada của tỉnh Manitoba – Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP)

Nhánh Yêu cầu lời mời công việc Phù hợp với Express Entry Cập nhật mới nhất Trạng thái hiện tại
Hạng mục: Skilled Workers Overseas (SWO) (Công nhân lành nghề ở nước ngoài)
Skilled Workers Overseas (Công nhân lành nghề ở nước ngoài)  Không  Không Ngày 08 tháng 04 năm 2020 – Rút thăm #87: 16 được mời theo diện Strategic Recruitment Initiative (Sáng kiến Tuyển dụng Chiến lược), điểm thấp nhất 742
Ngày 15 tháng 11 năm 2019: MPNP hiện đang chấp nhận các yêu cầu đến thăm và khám phá tỉnh từ các ứng cử viên song ngữ bằng tiếng Pháp.
 Mở
SWO – Express Entry  Không  Có Ngày 09 tháng 07 năm 2018 – Rút thăm #48: 132 được mời, điểm thấp nhất 519.  Mở
SWO – Human Capital (Vốn nhân lực)  Không  Không Dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 02 năm 2019.  Chưa ra mắt
Hạng mục: Skilled Workers in Manitoba (SWM) (Công nhân lành nghề ở Manitoba)
Skilled Workers in Manitoba (Công nhân lành nghề ở Manitoba)  Có  Không Ngày 08 tháng 04 năm 2020 – Rút thăm #87: 123 được mời, điểm thấp nhất 500.  Mở
SWM – Work Experience (Kinh nghiệm làm việc)  Có  Không Dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 02 năm 2019.  Chưa ra mắt
SWM – Direct Recruitment (Tuyển dụng trực tiếp)  Có  Không Dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 02 năm 2019.  Chưa ra mắt
Hạng mục: International Education (Giáo dục quốc tế)
Career Employment (Công việc nghề nghiệp)  Có  Không Ngày 08 tháng 04 năm 2020 – Rút thăm #87: 14 thí sinh được mời (giữa 3 nhánh giáo dục).  Mở
Graduate Internship (Thực tập tốt nghiệp)  Không  Không Ngày 08 tháng 04 năm 2020 – Rút thăm #87: 14 thí sinh được mời (giữa 3 nhánh giáo dục).  Mở
Student Entrepreneur (Doanh nhân sinh viên)  Không  Không Ngày 08 tháng 04 năm 2020 – Rút thăm #87: 14 thí sinh được mời (giữa 3 nhánh giáo dục).  Mở
Hạng mục: Business Investment Stream (BIS) (nhánh đầu tư kinh doanh)
Entrepreneur (Doanh nhân)  Không  Không Ngày 18 tháng 05 năm 2018: Hiện chấp nhận Expressions of Interest (Thư bày tỏ nguyện vọng) và hồ sơ.  Mở
Farm Investor (Chủ đầu tư trang trại)  Không  Không Ngày 18 tháng 05 năm 2018: Hiện chấp nhận Expressions of Interest (Thư bày tỏ nguyện vọng) và hồ sơ.

Chương trình đề cử nhập cư Canada ở Nova Scotia – Nova Scotia Nominee Program (NSNP)

Nhánh Yêu cầu lời mời công việc Phù hợp với Express Entry Cập nhật mới nhất Trạng thái hiện tại
NS Demand: Express Entry Category A (Nhu cầu của NS: Express Entry – Loại A)  Có  Có Hướng dẫn nộp hồ sơ gần đây nhất là từ ngày 16 tháng 11 năm 2018.  Mở
NS Demand: Express Entry Category B (Nhu cầu của NS: Express Entry – Loại B)  Không  Có Ngày 17 tháng 11 năm 2018: Nhánh được mở lại cho 225 hồ sơ và đạt giới hạn tiếp nhận trong vòng vài giờ.
Ngày 27 tháng 4 năm 2018: In-Demand Occupations List (Danh sách Nghề nghiệp có nhu cầu lao động) đã được cập nhật.
Hướng dẫn nộp hồ sơ gần đây nhất là từ ngày 16 tháng 11 năm 2018.
 Đã đóng
NS Experience: Express Entry (Có kinh nghiệm làm việc ở Nova Scotia – Express Entry)  Không  Có Hướng dẫn nộp hồ sơ gần đây nhất là từ ngày 30 tháng 5 năm 2019.  Mở
NS Labour Market Priorities  (Thị trường lao động ưu tiên của Nova Scotia)  Không  Có Ngày 20 tháng 12 năm 2019: NSNP đã cấp 144 Letter of Interest (Thư bày tỏ quan tâm) cho các ứng cử viên đủ điều kiện trong nhóm Express Entry với tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong mã NOC 1123 (nghề nghiệp chuyên nghiệp trong quảng cáo, tiếp thị hoặc quan hệ công chúng), CLB9 bằng tiếng Anh và bằng thạc sĩ.
Hướng dẫn nộp hồ sơ gần đây nhất là từ ngày 30 tháng 05 năm 2019.
 Mở
Labour Market Priorities for Physicians (Thị trường lao động ưu tiên của Nova Scotia cho nhóm bác sĩ)  Có  Có Ngày 11 tháng 09 năm 2019: Nhánh được công bố và mở cửa cùng với In-Demand Occupations (Danh sách Nghề nghiệp có nhu cầu lao động).
Hướng dẫn nộp hồ sơ gần đây nhất là từ ngày 11 tháng 09 năm 2019
 Mở
Physician (Bác sĩ)  Có  Không Ngày 27 tháng 02 năm 2018: Nhánh được mở và In-Demand Occupations (Danh sách Nghề nghiệp có nhu cầu lao động) đã được công bố.
Hướng dẫn nộp hồ sơ gần đây nhất là từ ngày 30 tháng 05 năm 2019.
 Mở
Skilled Worker (Công nhân lành nghề)  Có  Không Hướng dẫn nộp hồ sơ gần đây nhất là từ ngày 30 tháng 05 năm 2019.  Mở
Occupations in Demand (Nghề nghiệp có nhu cầu lao động)  Có  Không Ngày 30 tháng 05 năm 2019: Nhánh được mở và In-Demand Occupations (Danh sách Nghề nghiệp có nhu cầu lao động) đã được công bố.
Hướng dẫn nộp hồ sơ gần đây nhất là từ ngày 30 tháng 05 năm 2019
 Mở
Entrepreneur (Doanh nhân)  Không  Không Ngày 05 tháng 02 năm 2020 Rút thăm: 27 người được mời, 115 điểm tối thiểu
Hướng dẫn nộp hồ sơ gần đây nhất là từ ngày 30 tháng 05 năm 2019
 Mở
International Graduate Entrepreneur (Doanh nhân tốt nghiệp quốc tế)  Không  Không Ngày 05 tháng 02 năm 2020 Rút thăm: 1 người được mời, 67 điểm tối thiểu.
Hướng dẫn nộp hồ sơ gần đây nhất là từ ngày 30 tháng 05 năm 2019.
 Mở

Chương trình đề cử nhập cư Canada của tỉnh New Brunswick – New Brunswick Provincial Nominee Program (NBPNP)

Nhánh Yêu cầu lời mời công việc Phù hợp với Express Entry Cập nhật mới nhất Trạng thái hiện tại
Hạng mục: Skilled Workers (Công nhân lành nghề)
Skilled Workers Express Entry (Công nhân lành nghề Express Entry)  Không  Có Ngày 26 tháng 07 năm 2019: Nhánh sẽ bắt đầu gửi lời mời trực tiếp qua nhóm Express Entry cho các ứng cử viên được tỉnh nhắm đến.
Ngày 24 tháng 07 năm 2018: NBPNP đã thêm 9 mã NOC vào In-Demand Occupations List (Danh sách Nghề nghiệp có nhu cầu lao động) của mình.
Hướng dẫn nộp hồ sơ gần đây nhất từ tháng 03 năm 2020.
 Mở
Skilled Workers with Employer Support (Công nhân lành nghề có hỗ trợ từ chủ lao động)  Có  Không Hướng dẫn nộp hồ sơ gần đây nhất từ tháng 03 năm 2020.  Mở
Skilled Workers with Family Support (Công nhân lành nghề có hỗ trợ từ gia đình)  Không  Không Ngày 16 tháng 02 năm 2018: Nhánh đã đóng.
Hướng dẫn nộp hồ sơ gần đây nhất từ tháng 04 năm 2014.
 Đã đóng
Hạng mục: Entrepreneur (Doanh nhân)
Entrepreneurial (Doanh nhân đầu tư)  Không  Không Ngày 29 tháng 01 năm 2019: Nhánh hiện đang mở.
Hướng dẫn nộp hồ sơ gần đây nhất từ tháng 3 năm 2020
 Mở
Post-Graduate Entrepreneurial (Doanh nhân sau đại học)  Không  Không Hướng dẫn nộp hồ sơ gần đây nhất từ tháng 03 năm 2020.  Mở

Chương trình đề cử nhập cư Canada tỉnh Newfoundland và Labrador – Newfoundland and Labrador Provincial Nominee Program (NLPNP)

Nhánh Yêu cầu lời mời công việc Phù hợp với Express Entry Cập nhật gần đây Trạng thái hiện tại
Express Entry Skilled Workers (Công nhân lành nghề Express Entry)  Có  Có Ngày 1 tháng 05 năm 2016: Phí đăng ký tăng lên 250 CAD cho mỗi hồ sơ.  Mở
Skilled Worker (Công nhân lành nghề)  Có  Không Ngày 01 tháng 05 năm 2016: Phí đăng ký tăng lên 250 CAD cho mỗi hồ sơ. Mở
International Graduate (Tốt nghiệp quốc tế)  Có  Không Thay đổi các yêu cầu về chuyên ngành (Field of Study Requirements) từ Đại học Memorial (MUN) và Đại học Bắc Đại Tây Dương (CNA).
Ứng viên được phép làm việc ở một vị trí không liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của họ.
 Mở
International Graduate Entrepreneur (Doanh nhân tốt nghiệp quốc tế)  Không  Không Ngày 11 tháng 07 năm 2019: Nhánh vẫn mở cho sinh viên tốt nghiệp quốc tế của Đại học Memorial (MUN) và Đại học North Atlantic (CNA).  Mở
International Entrepreneur (Doanh nhân quốc tế)  Không  Không Ngày 26 tháng 8 năm 2019: Bốn đợt tiếp nhận sắp tới được công bố vào năm 2019:
– Ngày 13 đến ngày 20 tháng 09 năm 2019.
– Ngày 11 đến 18 tháng 10 năm 2019.
– Ngày 8 đến ngày 15 tháng 11 năm 2019
– Ngày 6 đến ngày 13 tháng 12 năm 2019
 Đã tạm ngừng

Chương trình đề cử nhập cư Canada  của tỉnh Prince Edward Island – Prince Edward Island Provincial Nominee Program (PEI PNP)

Nhánh Yêu cầu lời mời công việc Phù hợp với Express Entry Cập nhật mới nhất Trạng thái hiện tại
Hạng mục: Labour Impact (Ảnh hưởng của lao động)
PEI Express Entry  Không  Có Ngày 20 tháng 2 năm 2020 – Cuộc rút thăm  #25: 143 lời mời gửi đến các ứng cử viên Labour Impact và Express Entry
Cuộc rút thăm tiếp theo: ngày 19 tháng 03 năm 2020.
 Mở
Skilled Workers on PEI (Công nhân lành nghề ở PEI)  Có  Không Ngày 20 tháng 02 năm 2020 – Cuộc rút thăm  #25: 143 lời mời gửi đến các ứng cử viên Labour Impact và Express Entry.
Cuộc rút thăm tiếp theo: ngày 19 tháng 03 năm 2020.
 Mở
Skilled Workers outside Canada (Công nhân lành nghề ngoài Canada)  Có  Không Ngày 20 tháng 02 năm 2020 – Cuộc rút thăm  #25: 143 lời mời gửi đến các ứng cử viên Labour Impact và Express Entry.
Cuộc rút thăm tiếp theo: ngày 19 tháng 03 năm 2020.
 Mở
Critical Workers (Công nhân quan trọng)  Có  Không Ngày 20 tháng 02 năm 2020 – Cuộc rút thăm  #25: 143 lời mời gửi đến các ứng cử viên Labour Impact và Express Entry.
Cuộc rút thăm tiếp theo: ngày 19 tháng 03 năm 2020.
 Mở
International Graduates (Tốt nghiệp quốc tế)  Có  Không Ngày 20 tháng 02 năm 2020 – Cuộc rút thăm  #25: 143 lời mời gửi đến các ứng cử viên Labour Impact và Express Entry.
Cuộc rút thăm tiếp theo: ngày 19 tháng 03 năm 2020.
 Open
Hạng mục: Business Impact (Ảnh hưởng của kinh doanh)
Work Permit (Giấy phép làm việc)  Không  Không February 20, 2020 – Draw #25: 10 invitations sent to Business Applicants, with a minimum score of 122.
Next Draw: March 19, 2020.
Ngày 20 tháng 2 năm 2020 – Cuộc rút thăm #25: 10 lời mời gửi đến cho Business Applicants (ứng viên diện Kinh doanh), với số điểm tối thiểu là 122
Cuộc rút thăm tiếp theo: ngày 19 tháng 3 năm 2020.
 Mở
100% Ownership (Quyền sở hữu 100%)  Không  Không Ngày 20 tháng 09 năm 2018: Nhánh hiện bị đóng vĩnh viễn  Đã đóng
Partial Ownership (Quyền sở hữu một phần)  Không  Không Ngày 20 tháng 09 năm 2018: Nhánh hiện bị đóng vĩnh viễn  Đã đóng
Chương trình đề cử của tỉnh Prince Edward Island – Prince Edward Island Provincial Nominee Program (PEI PNP)

Chương trình đề cử tỉnh bang Canada Saskatchewan – Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP)

Nhánh Yêu cầu lời mời công việc Aligned with Express Entry Cập nhật mới nhất Trạng thái hiện tại
Hạng mục: International Skilled Worker (Công nhân lành nghề quốc tế)
Saskatchewan Express Entry  Không  Có Ngày 27 tháng 02 năm 2020: đã mời 301 ứng viên với số điểm tối thiểu là 69 điểm và 94 mã NOC khác nhau.
Ngày 18 tháng 09 năm 2019: SINP’s In-Demand Occupations List (Danh sách Nghề nghiệp có nhu cầu lao động của SINP) đã được cập nhật.
 Mở
Occupation In-Demand (Nghề có nhu cầu lao động)  Không  Không Ngày 26 tháng 03 năm 2020: đã mời 205 ứng cử viên với số điểm tối thiểu 75 điểm, và có một người thân trong gia đình ở Saskatchewan hoặc đã học tại một cơ sở giáo dục trung học của bang Saskatchewan. 71 mã NOC khác nhau đã được mời.
Ngày 18 tháng 09 năm 2019: SINP’s In-Demand Occupations List (Danh sách Nghề nghiệp theo yêu cầu của SINP) đã được cập nhật.
 Mở
Employment Offer (Lời mời công việc)  Có  Không  Mở
Hạng mục: Saskatchewan Experience (Kinh nghiệm ở Saskatchewan)
Saskatchewan Experience (Kinh nghiệm)  Có  Không  Mở
Hạng mục: Entrepreneur (Doanh nhân)
Entrepreneur (Doanh nhân)  Không  Không Ngày 5 tháng 3 năm 2020: 73 thí sinh có 110 điểm trở lên đã được chọn.
Cuộc rút thăm cho diện doanh nhân hiện đang bị trì hoãn do COVID-19.
 Mở
Hạng mục: Farm Owner and Operator (Chủ và điều hành trang trại)
Farm Owner and Operator (Chủ và điều hành trang trại)  Không  Không  Mở
Young Farmer (Nông dân trẻ)

Chương trình đề cử tỉnh bang Canada Lãnh thổ Tây Bắc – Northwest Territories Nominee Program (NTNP)

Nhánh Yêu cầu lời mời công việc Phù hợp với Express Entry Cập nhật gần đây Trạng thái hiện tại
Express Entry System for Skilled Workers (Hệ thống EE dành cho Công nhân lành nghề)  Có  Có Hướng dẫn chương trình mới có hiệu lực từ ngày 17 tháng 09 năm 2018.  Mở
Skilled Worker Program (Chương trình công nhân lành nghề)  Có  Không Hướng dẫn chương trình mới có hiệu lực từ ngày 17 tháng 09 năm 2018.  Mở
Critical Impact Worker Program (Chương trình công nhân có ảnh hưởng quan trọng)  Có  Không Hướng dẫn chương trình mới có hiệu lực từ ngày 17 tháng 09 năm 2018.  Mở
Entrepreneur Business (Kinh doanh doanh nhân)  Không  Không Hướng dẫn chương trình mới có hiệu lực từ ngày 04 tháng 01 năm 2018.  Mở

Chương trình đề cử tỉnh bang Canada của Yukon – Yukon Nominee Program (YNP)

Nhánh Yêu cầu lời mời công việc Phù hợp với Express Entry Cập nhật gần đây Trạng thái hiện tại
Express Entry  Có  Có Hướng dẫn nộp hồ sơ gần đây nhất là từ tháng 06 năm 2016.  Mở
Skilled Worker Program (Chương trình công nhân lành nghề)  Có  Không Hướng dẫn nộp hồ sơ gần đây nhất là từ tháng 03 năm 2017.  Mở
Critical Impact Worker Program (Chương trình công nhân có ảnh hưởng quan trọng)  Có  Không Hướng dẫn nộp hồ sơ gần đây nhất là từ tháng 03 năm 2017.  Mở
Business Nominee Program (Chương trình đề cử kinh doanh)  Không  Không Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
Hướng dẫn nộp hồ sơ gần đây nhất là từ tháng 09 năm 2017.
 Mở

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *